Thanks for watching Larry King Now on Ora.tv!

Shaun White

More from Ora: Shaun White

Extreme Sports Athlete Shaun White Answers Social Media Questions

Larry King NowDec 04 '12

Extreme Sports Athlete Shaun White answers social media questions.

Advertisement